Ideą programu koła fotograficznego jest rozwijanie zainteresowań artystycznych uczniów. Program jest kierowany do uczniów klas I – IV szkoły średniej. We współczesnej szkole istnieje bogata oferta zajęć pozalekcyjnych, która powinna być ciągle rozszerzana. Szkoła, to instytucja, która musi być otwarta na wszelkie działania związane z wychowaniem młodych ludzi i kształtowaniem pozytywnych postaw. Zajęcia SKF wychodzą naprzeciw oczekiwaniom uczniów oraz podążają za rozwojem techniki, który obecnie jest bardzo ważny. Dokumentowanie przemijającego czasu, historii, wydarzeń, ludzi, prowadzenie „historii” rodziny, utrwalanie przemijających zjawisk przyrodniczych, to główne zadania fotografii. Mimo szalonego postępu technologicznego – od pierwszego utrwalonego zdjęcie na płycie szklanej w 1827 do aparatów cyfrowych, to idea wykonywania zdjęć pozostała ta sama – utrwalanie najważniejszych wydarzeń z życia ludzi. Dokumentowanie historii, przyrody, czy własnego życia stało się dla wielu ludzi ważnym hobby i wielką przyjemnością.
Wykonywanie zdjęć prowadzi do wyrobienia smaku artystycznego, poczucia piękna, wrażliwości. Kółko jest okazją do nabycia umiejętności posługiwania się aparatem cyfrowym oraz rozwijania zainteresowań kulturą i pięknem własnego regionu. Na kółku młodzi ludzie zapoznają się z cyfrowymi technikami fotograficznymi i komputerową obróbką zdjęć. Zajęcia w ramach kółka będą miały wpływ na poszerzenie wiadomości z innych przedmiotów takich jak: informatyka, plastyka, przyroda i historia: 1. Informatyka sposoby zgrywania zdjęć z aparatu do komputera, poznanie komputerowych programów do obróbki zdjęć, przygotowanie zdjęć do publikacji (kadrowanie, wycinanie, efekty, ramki, zmniejszanie rozmiaru,
zakładanie komputerowych albumów do zdjęć,
przygotowywanie prezentacji multimedialnych, prezentowanie prac na stronie internetowej,
skanowanie i prezentowanie starych zdjęć w nowych układach,
przeglądanie stron internetowych i galerii innych kółek fotograficznych. 2. Plastyka plastyczna oprawa zdjęć, estetyczne przygotowanie miejsca na wystawę z wykorzystaniem różnorodnych materiałów plastycznych,
dobór odpowiednich kolorów i wzorów przy dodawaniu elementów dekoracyjnych. 3. Przyroda poszukiwanie informacji na temat fotografowanych obiektów i zjawisk przyrodniczych. 4. Historia poszukiwanie informacji na temat fotografowanych zabytków i obiektów architektury miasta, kształtowanie postawy tożsamości regionalnej. Priorytetem we wszystkich działaniach będzie pokazanie młodzieży innego spojrzenia na otaczający świat, pokazanie im nowych możliwości rozwoju. Treści zawarte w programie w zakresie zdobywania informacji o fotografii i fotografowaniu pozwolą na zdobywanie przez uczniów nowych umiejętności i doświadczeń. Uczniowie będą mogli zaspokajać swoje potrzeby praktyczne, zainteresowania osobiste, rozwijać poczucie estetyki, smaku artystycznego. Ponadto będą mogli atrakcyjnie spędzać czas wolny. Kółko planuje założyć własną gazetkę ścienną, stanowiącą opis działań oraz pokazanie efektów pracy uczniów, a także stronę internetową udostępniającą wykonane na zajęciach fotografie w postaci galerii. Planuje się organizowanie wystaw i projekcji multimedialnych. Uczniowie będą zajmować się także fotograficznym dokumentowaniem życia szkoły. Dla pełnego osiągnięcia zamierzonych celów planuje się przeprowadzenie warsztatów plenerowych, podczas których uczestnicy grupy będą mogli wykorzystać w praktyce zdobyte wiadomości i umiejętności z zakresu fotografii. Młodzież będzie uczestniczyła w miarę możliwości i dostępnych środków finansowych w zajęciach warsztatowych oraz spotkaniach z fotografami. Zajęcia w Szkolnym Kole Fotograficznym dają możliwość uczestniczyć uczniowi w procesie poznawczym jak i praktycznym stosowaniu wiedzy i umiejętności. Ma on wpływ na rezultaty swojej pracy. Uczeń ma przyjemność i satysfakcję płynącą z efektów własnej pracy, a wyrobione poczucie piękna i estetyki jest końcowym i oczekiwanym rezultatem. Dodatkową nagrodą jest umieszczanie zdjęć na wystawach, stronie internetowej oraz publikowanie artykułów i zdjęć wykonanych przez uczniów w lokalnych mediach. Cele Cel ogólny: Rozwijanie zainteresowań sztuką fotograficzną oraz nabywanie umiejętności fotografowania. Cele szczegółowe: Nabycie wiadomości z zakresu teorii fotografii. Poznanie programów komputerowych, którymi można obrabiać zdjęcia.
Poznanie przez uczniów historii fotografii i jej największych twórców.
Rozwijanie zainteresowań kulturą i pięknem własnego regionu.
Wskazywanie źródeł i dostarczanie wiedzy na temat historii regionu.
Rozbudzanie zainteresowań pięknem i bogactwem najbliższego środowiska przyrodniczego.
Umożliwienie uczniom spotkań z ciekawymi ludźmi.
Nabywanie opiekuńczego stosunku do świata roślin i zwierząt, rozumienie potrzeby ochrony przyrody.
Rozwijanie inwencji, wyobraźni i wrażliwości plastycznej uczniów. Rozwijanie i wzbogacanie poczucia estetyki i piękna, poczucia spełniania ważnej roli w dokumentowaniu życia.
Kształtowanie umiejętności dostrzegania i uchwycenia piękna otaczającego świata.
Wspomaganie rozwoju indywidualnych talentów uczniów.
Umożliwienie uczniom wykonywania samodzielnie zdjęć różnymi technikami i w różnych warunkach.
Prowadzenie dokumentacji fotograficznej, umożliwienie uczniom zaprezentowania swoich prac w postaci galerii zdjęć oraz albumów. Umiejętność organizacji wystaw, gazetki ściennej związanej z pracą kółka fotograficznego, przestrzeganie zasad bezpieczeństwa podczas zajęć fotograficznych. Formy pracy Wykorzystanie dostępnego w bibliotece szkolnej filmu animowanego przedstawiającego budowę aparatu fotograficznego i zachodzących w nim zjawisk.
Pokaz prezentacji multimedialnych na temat wiadomości teoretycznych z zakresu budowy aparatów fotograficznych, historii fotografowania, podstawowych pojęć fotograficznych, technik fotografowania.
Zorganizowanie zajęć praktycznych z udziałem specjalisty fotografika w szkole i w plenerze.
Spotkanie z fotografem w zakładzie fotograficznym.
Warsztaty plenerowe – wycieczki, spacery, wędrówki.
Planowanie samodzielnej fotografii – praca w domu.
Praca przy komputerze – obróbka zdjęć, tworzenie galerii, albumów, skanowanie fotografii, praca nad stroną internetową kółka, poznawanie nowych programów komputerowych, przesyłanie zdjęć przy pomocy poczty elektronicznej.
Korzystanie z książek, czasopism, albumów o tematyce szeroko pojmowanej fotografii.
Pokaz prezentacji multimedialnych prezentujących osiągnięcia członków kółka fotograficznego. Zorganizowanie wystaw (w miarę możliwości finansowych szkoły). Dokumentowanie życia szkoły – uczniowie, absolwenci, pracownicy szkoły, imprezy szkolne, szkoła i teren wokół szkoły.
Zorganizowanie konkursu fotograficznego.
Copyright © 2015. All Rights Reserved. Webmaster /Admin: Michał Ch.